REGULAMIN UCZESTNICTWA

w Mistrzowskich Kursach Artystycznych

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Mistrzowskich Kursów Artystycznych (zwanych dalej „Kursami”) jest Polska Fundacja Kultury i Rozwoju (zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Kurs odbywać się będzie w dniach 19 – 28 lipca 2024 roku w Tarnowie.
 2. W ramach Mistrzowskich Kursów Artystycznych organizowane są:
 1. Kurs muzyczny dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia (zwanych dalej „Uczestnikiem”) oraz dla innych osób zainteresowanych wzięciem w nich udziału w sposób bierny (zwanych dalej „Uczestnikiem Biernym”).
  Dopuszcza się możliwość udziału uczniów szkół muzycznych I stopnia, reprezentujących bardzo wysoki poziom gry na instrumencie /o zakwalifikowaniu na Kursy decyduje Komisja na podstawie nadesłanych materiałów na temat osiągnięć Uczestnika oraz udostępnione nagranie.(pkt. 16)
 1. Kurs plastyczny dla uczniów liceów plastycznych, studentów wyższych uczelni plastycznych oraz osób dorosłych do 30 roku życia pragnących poszerzyć swój warsztat artystyczny.

Zajęcia dodatkowe

dla wszystkich Uczestników Kursów muzycznych i plastycznych

/Czynnych i Biernych/:

W ramach kursu będą odbywać się zbiorowe panele:

 • podstawy marketingu i PR,
 • fundraising dla artystów oraz  self-manegementu.
 • joga dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu  /każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • psychologia sukcesu; wykład i ćwiczenia
 • podstawy prawa autorskiego
 • dotacje, stypendia i projekty

§2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW MUZYCZNYCH

Instrumentalistyka solowa:

uczestnik czynny – 1600 zł 

uczestnik bierny  – 800 zł

Kameralistyka: 

uczestnik   – 1200 zł

Zaliczka: 500zł

Zaliczka jest bezzwrotna.

Uczestnik Czynny Kursów muzycznych

w ramach opłaty 1600zł ma zagwarantowane:

Instrumentalistyka solowa:

 • 5 lekcji indywidualnych po 45 minut z wybranym profesorem,
 • możliwość pracy z pianistą,
 • klasę kameralistyki (dla chętnych),
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • występ podczas minimum jednego koncertu uczestników, max. dwóch recitali,
 • sale do ćwiczeń,
 • grupowe panele z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu,
 • jogę dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu /każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/,
 • zajęcia z zakresu prawa autorskiego dla artystów,
 • zajęcia z zakresu praktycznego pisania projektów.

Uczestnik Czynny Kursów instrumentalistyki solowej ma także możliwość wzięcia udziału w zajęciach kameralnych.

W zgłoszeniach należy zaznaczyć chęć udziału w zajęciach jak również doprecyzować czy uczestnik posiada swój zespół czy chce zostać przydzielony do zespołu kursowego przez wykładowców. 

Kameralistyka:

 • 5 zajęć z zakresu kameralistyki/ zajęcia zespołowe,
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • występ podczas minimum jednego koncertu uczestników, max. dwóch recitali,
 • sale do ćwiczeń,
 • grupowe panele z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz  self-manegementu,
 • jogę dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu / każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/,
 • zajęcia z zakresu prawa autorskiego dla artystów,
 • zajęcia z zakresu praktycznego pisania projektów,

Przydział do zespołów jak również repertuar i materiały nutowe zostaną przesłane uczestnikom najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursów, tak aby każdy uczestnik zdążył przygotować swoja partię. 

Kurs odbywa się przy minimum 8 osobach w danej grupie/ klasie instrumentalnej

Uczestnik Bierny Kursów muzycznych / obserwator w ramach opłaty 800zł ma zagwarantowane:

 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • obserwacje wszystkich lekcji instrumentalnych solowych i kameralnych,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • grupowe panele z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz  self-manegementu,
 • jogę dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu / każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/,
 • zajęcia z zakresu prawa autorskiego dla artystów,
 • zajęcia z zakresu praktycznego pisania projektów,

OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW PLASTYCZNYCH

Koszt uczestnictwa: 800zł,

Zaliczka 500zł

Zaliczka jest bezzwrotna.

Udostępnienie wszystkich materiałów potrzebnych do kursu /artboxu/ w cenie 210 zł.

Uczestnik Kursów plastycznych w ramach opłaty 800 zł ma zagwarantowane:

 • zajęcia  plastyczno – artystyczne od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie,
 • sztalugi, podkładki pod papier, naczynia na wodę, modela
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,- grupowe panele z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu,
 • joga dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu / każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • zajęcia z zakresu prawa autorskiego dla artystów,
 • zajęcia z zakresu praktycznego pisania projektów,

Kurs odbywa się przy minimum 5 osobach. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu przy zbyt małej liczbie osób.

2. Opłaty określone w pkt. 1 nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia, które ponoszone są we własnym zakresie przez Uczestników.

3. Każdy uczestnik Kursów plastycznych musi się zaopatrzyć w swoje materiały, których spis zostanie podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub zakupić dedykowany artbox, który zawiera wszystkie niezbędne materiały na czas Kursu.

4. Każdy czynny uczestnik Kursów muzycznych powinien przywieźć ze sobą swoje nuty, nuty akompaniamentów, pulpit i czarny strój koncertowy. 

5. Uczestnik Czynny i Uczestnik Bierny poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, z zastrzeżeniem pkt. 7. Dane opiekuna powinny zostać podane w formularzu zgłoszeniowym w punkcie „Dodatkowe informacje”.

6. Opiekun uiszcza opłatę 200 zł i ma zagwarantowany bezpłatny wstęp na koncerty i wydarzenia artystyczne towarzyszące Kursom.
Istnieje także możliwość udziału Opiekuna we wszystkich wykładach po opłaceniu kwoty 800 zł uzyskując status i prawa Uczestnika Biernego.

7. Uczestnik Czynny i Uczestnik Bierny w przedziale wiekowym poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów Oświadczenia w tym zakresie.
Skan Oświadczenia należy załączyć do Formularza zgłoszeniowego. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursów.

8. Nauczyciele ze szkół macierzystych delegujących Uczestników czynnych otrzymują 50% obniżki na udział w charakterze obserwatora /Uczestnika Biernego we wszystkich zajęciach Self-Management, lekcjach instrumentalnych oraz koncertach.

9. Zgłoszenia na Kursy wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dniach 1.04.2024 r. – 30.05.2024 r.

W ramach zgłoszenia należy nadesłać:

 1. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
 2. Życiorys artystyczny ze spisem osiągnięć,
 3. Potwierdzenie wpłaty zaliczki w wysokości 500zł,
 4. Oświadczenie Rodziców/opiekunów – skan

(oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu)

 1. * Opcjonalnie dla uczestników Kursów Muzycznych

Nagranie jednego utworu w całości lub fragmentu max. do 10 minut, odzwierciedlające stopień zaawansowania gry na instrumencie /dotyczy uczestników Kursów Muzycznych/, Udostępnienie linku do YT.

10. Organizator potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia do dnia 30.06.2024 r.

11. Uczestnik zgłaszający się jako gotowy zespół kameralny wpisuje dane wszystkich członków zespołu w punkcie „Dodatkowe informacje”.

12. Zgłoszenie na Kursy nie jest równoznaczne z przyjęciem na Kursy.

13. Uczestnicy i Uczestnicy Bierni powiadomieni zostaną przez Organizatora mailowo o zakwalifikowaniu się na Kursy do dnia 30.06.2024 r.

14. W zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń, Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru na Kursy, co skutkować będzie przedłużeniem terminu ogłoszenia wyników naboru wymienionym w pkt. 8.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu przy zbyt małej liczbie osób.

16. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Kursach jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika wszystkich niezbędnych pól formularza zgłoszeniowego, potwierdzenie wpłaty zaliczki w wys. 500zł oraz opcjonalnie udostępnienie nagrania opisanego pkt. 8e

 1. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnionych nagrań / dotyczy Uczestników czynnych Kursów muzycznych.
 2. Pod obrady komisji dopuszczone zostaną wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki formalne.
 3. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. W skład komisji decydującej o zakwalifikowaniu na Kursy i wchodzić będą profesorowie Kursów oraz dyrektor artystyczny.
 5. Całkowity koszt udziału w Kursach należy uiścić na rachunek bankowy określony w pkt.21

po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na Kursy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2024 r. Dniem zapłaty za Kursy jest dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

 1. Dane do przelewu:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

Nr konta: BNP Paribas PL 25 1600 1462 1816 7824 5000 0006

Tytuł przelewu:: Mistrzowskie Kursy Artystyczne PLASTYKA / MUZYKA (wybrać odpowiedni profil) , imię, nazwisko uczestnika kursu , oraz ewentualną rezerwację artboxu / uczestnicy Kursu plastycznego.

23. Zwrot zaliczki i opłaty nastąpić może z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) lub na skutek rezygnacji z udziału w Kursach, zgłoszonej w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu. Przybycie na Kursy z opóźnieniem nie spowoduje zwrotu niewykorzystanych opłat.

24.Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych  wypadków we własnym zakresie. Powinien mieć przy sobie także wszelkie niezbędne leki, które zażywa regularnie.

§3.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KURSÓW

 1. W ramach udziału w  Kursach każdy Uczestnik ma zagwarantowane 5 lekcji z wybranym pedagogiem (45 minut każda) według grafiku ustalonego przez Organizatora. Ponadto każdy Uczestnik może odbyć próby z pianistą. Harmonogram prób ustalany jest bezpośrednio z pianistą.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przestrzegania harmonogramu zajęć oraz dbania o mienie Organizatora oraz mienie udostępnione Organizatorowi na czas trwania Kursów przez inne podmioty.
 3. W przypadku gdy lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie pedagoga, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia lekcji w całości lub odpowiedniej części niezrealizowanej lekcji (powyżej 10 minut skrócenia).
 4. W przypadku gdy lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, wówczas Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 5. Lekcje i materiały otrzymywane podczas lekcji mają charakter informacyjno – doradczy na bazie autorskiego programu przygotowanego przez pedagoga. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i przebieg lekcji, ani za zawartość materiałów.
 6. O udziale Uczestników w Koncertach w ramach Kursów decyduje pedagog prowadzący daną klasę instrumentalną/ kameralną.
 7. Uczestnik podczas recitalu może wystąpić solo lub z pianistą. Częstotliwość i czas prób do koncertu z pianistą ustalane są indywidualnie przez Uczestnika i Pianistę.
 8. Organizator zapewnia obsługę techniczną koncertu oraz obsługę widowni.
 9. Koncerty i wystawy oraz występujący podczas nich Uczestnicy będą aktywnie promowani we wszystkich kanałach informacyjnych Organizatora oraz Partnerów.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za instrumenty uczestników oraz ich mienie.

§5.

UTRWALANIE WYSTĘPÓW

 1. Organizator ma prawo do utrwalania wszystkich zajęć, koncertów, wystaw w ramach Kursów.
 2. Uczestnik zgłaszając się na Kursy za pomocą formularza zgłoszeniowego, wyraża automatycznie zgodę na utrwalanie zajęć, koncertów, wystaw z jego udziałem, w tym wykorzystanie w ten sposób jego wizerunku oraz danych osobowych.
 3. Wskazana w ust.2 zgoda stanowi udzielenie także zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów utworów oraz wszelkich praw pokrewnych do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów artystycznych wykonań. Organizator przyjmuje utwory i artystyczne wykonania z chwilą ich ustalenia przez Uczestnika.
 4. Organizator ma prawo korzystać z ustalonych utworów i artystycznych wykonań określonych w pkt. 3 w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji:

– utrwalenie / rejestracja materiału na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,

– zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym kasety video i audio, dyski audiowizualne, techniką celuloidową, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego,

– publiczne odtwarzanie i wyświetlanie (transmisja telewizyjna, radiowa, multimedialna, internetowa itp.),

– nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną i nadawanie kablowe,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych,

– publiczne udostępnienie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

– wszelkie wykorzystanie materiału w serwisach interaktywnych udostępnianych widzom za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w Kursach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niedostosowania się do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia Uczestnika i Uczestnika Biernego z Kursów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
 6. W przypadku występowania tzw. siły wyższej, Organizator zastrzega możliwość odwołania Kursów. Siłą wyższą są zdarzenia niezależne od woli stron umowy, istotnie wpływające na możliwość organizacji Kursów, mające wyjątkowy i doniosły charakter, jak w szczególności:
 • wejście w życie przepisów lub wydanie poleceń przez odpowiednie służby, z których wynika nakaz nieprowadzenia uroczystości i imprez kulturalnych,
 • działanie sił przyrody jak w szczególności powódź, pożar, trzęsienie ziemi,
 • działania wojenne lub inne operacje sił zbrojnych oraz akty terrorystyczne.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2.  Kontakt do Organizatora Mistrzowskich Kursów Artystycznych:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

kontakt: Joanna Łukasik /Dyrektor Artystyczny MKA

e-mail: kursy.kulturairozwoj@gmail.com

Tel ./+48/ 602 605 468

kulturairozwoj.org/kursy

Facebook Polskiej Fundacji Kultury i Rozwoju

Instagram Polskiej Fundacji Kultury i Rozwoju

Klauzula informacyjna

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Kultury i Rozwoju z siedzibą w Koszycach Wielkich, ul. Północna 78

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dawid Mik, z którym można kontaktować się: przez e-mail: kultura.rozwoj@gmail.com

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzanew następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy; związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim danesą przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczanyw oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy,  przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych osobowych, któresą nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przedjej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.